English (United States) Persian (Iran)
امروز: دوشنبه، 20 آذر 1396 
English (United States) Persian (Iran)
Web Content Display
سخن مديرعامل

باسمه تعالي

آرامستان‌ ها يکي از نيازها و ضرورت‌هاي اساسي براي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه فضاهاي شهري، ايجاد فضاهاي متمركز تحت عنوان آرامستان جمعي و كاركرد چندگانه آن توانسته است آرامش را به شهروندان و شهر تزريق كند.

افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مرگ‌ومير، تقاضا براي ايجاد كاربري‌هاي مرتبط با اين فضا را افزايش داده است که به همين منظور توسعه آرامستان ها و افزايش کيفيت خدمات آن بيش از پيش احساس مي شود.

آرامستان ها از بعد اجتماعي و فرهنگي مي تواند اهميت توجه به اين مکان خاص و تاثيرش بر تقويت روحي و رواني مراجعين را روشن سازد. آرامستان­ها را مي توان تجلي معمارانه نگرش مردم به پديده مرگ دانست. سنگ قبر و سروده اي که بر روي آن نقش بسته است، هريک نشاني از فرهنگ و هويت زمان حياتشان را يادآوري مي کند. از اين رو آرامستان ها براي افرادي که وارد آن شده اند، از يک سو موجب تجلي فرهنگ و هويت افراد و از سويي ديگر موجب توجه آنان به موضوع حيات و مرگ مي شود.

سازمان آرامستان هاي شهرداري قزوين نيز در راستاي رسالت خويش همواره سعي در ارائه به موقع خدمات مطلوب به مراجعان و خانواده هاي متوفي داشته و اقداماتي نيز تا کنون در جهت  توسعه و بهسازي آرامستان ها و ارتقاء سطح کيفي خدمات به شهروندان به عمل آورده است.

اينک در سالي که رهبر معظم انقلاب آن را به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نامگذاري کردهاند، اين سازمان نيز به منظور گسترش و توسعه خدمات وتسکين خاطر مراجعين تمام توان خود را به کار گرفته که اميد است اين اقدامات مشمول توجه خاص حق تعالي واقع شود.

                                          مجتبي بابايي

 

                                       سرپرست سازمان

 

 

سازمان آرامستانها  |  سخن مدير عامل  |  تماس با ما  |  فعاليت هاي سازمان  |  گالري تصاوير  |  پيشنهادات و انتقادات  |  پروژه ها  |