پروژه هاي عمراني
 
سازمان آرامستانهاي
 
شهرداري قزوين
 
در سال 1394

 

? پروژه ساخت قبور 2 و 3 طبقه در آرامستان بهشت فاطمه
? پروژه ساخت سر درب شرقي آرامستان بهشت رضوي
? پروژه ساخت آرامگاه هاي ضلع شرقي بهشت فاطمه
? پروژه سفيد کاري و مرمت حجرات ضلع غربي بهشت فاطمه
? پروژه تکميل غرفه هاي تجاري و سر در شماره 2 بهشت فاطمه
? پروژه جابجايي خط انتقال برق فشار قوي
? پروژه لاشه چيني زير سر در بهشت رضوي
? پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبزو رفت و روب آرامستان ها
? پروژه حفظ و نگهداري تاسيسات معراج
? پروژه تعميرات سرخانه هاي ساختمان معراج
? پروژه ديوار کشي و نصب پنجره جهت آرامستان رضوي
? پروژه نصب سنگ هاي قبور