پروژه هاي عمراني
 
سازمان آرامستانهاي
 
شهرداري قزوين
 
در سال 1395

 

 پروژه ساخت قبور 2 و 3 طبقه در آرامستان بهشت فاطمه
 پروژه ساخت سر درب شرقي آرامستان بهشت رضوي
 پروژه ساخت آرامگاه هاي ضلع شرقي بهشت فاطمه
 پروژه سفيد کاري و مرمت حجرات ضلع غربي بهشت فاطمه
 پروژه تکميل غرفه هاي تجاري و سر در شماره 2 بهشت فاطمه
 پروژه جابجايي خط انتقال برق فشار قوي
 پروژه بازسازی زير سر درب بهشت رضوي
 پروژه حفظ و نگهداري فضاي سبز و رفت و روب آرامستان ها
 پروژه حفظ و نگهداري تاسيسات معراج
 پروژه تعميرات سرخانه هاي ساختمان معراج
 پروژه ديوار کشي و نصب پنجره جهت آرامستان رضوي
 پروژه نصب سنگ هاي قبور