اهــداف سازمـــان

*برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به گورستانهاي شهر .

*ايجاد و توسعه و يا نظارت بر احداث و توسعه گورستانهاي مورد نياز با هماهنگي سازمانهاي زيربط .

*بهره برداري و يا نظارت بر طرز استفاده از گورستانهاي احداث شده و انتظام امور گورستانهاي واقع در شهر .

*انجام ترتيبات لازم جهت حمل ، تغسيل ، تکفين ، تدفين ، و انجام مراسم و تشريفات مذهبي اموات مسلمين .