پروژه هاي عمراني 97

پروژه: ساخت قبور در آرامگاه هاي ضلع غربي
پروژه: کف سازي و محوطه سازي
پروژه: تخريب بتن و هم سطح سازي (فاز 2 بهشت حسيني
پروژه: مکانيزه کردن (باراني ) آيباري فضاي سبز محوطه ساختمان معراج
پروژه: سيما نکاري ديوار پشت حجرات عمومي ظلع غربي
پروژه: تخريب ديوار شرقي به طول 100 مترجهت عقب نشيني و تعريض جاده (جاده فارسيان )
پروژه: حفظ و نگهداري فضاي سبز ( سمپاشي، علف زني ،آبياري ،بيل زني )
پروژه: حفظ و نگهداري فضاي سبزو رفت روب ( سمپاشي، علف زني ،آبياري ،بيل زني )و کاشت گل و گياه
پروژه محل اجرا :آرامستان بهشت فاطمه (س) ،آرامستان بهشت حسيني و آرامستان بهشت صدر و نوبيلي
پروژه: تعويض درب و پنجره هاي قديمي انتظامات و نمازخانه
پروژه: تکميل قبور حجرات مقابل معراج ( ساخت قبور ،پوشش سنگ لحد ، خاکريزي ،و جمع آوري نخاله ) محل اجرا :آرامستان بهشت فاطمه (س)
پروژه: نصب سنگ هاي قبور