شرح وظايف سازمان آرامستانها شرح وظايف سازمان آرامستانها

شرح وظايف سازمان آرامستانها

    حمل اجساد از بيمارستان ، صحنه جرم ، مناطق سانحه ديده ، جاده ها ، منازل و حومه شهر  به مقصد  سازمان آرامستانها جهت نگهداري درسردخانه تا موقع صدور جواز دفن.

*     انجام مراحل اداري از قبيل دريافت وجوهات مربوطه و باطل کردن شناسنامه و صدور جواز دفن با همکاري نهادهاي ذيربط  در آرامستان از طريق استقرار نمايندگان ثبت احوال و بانک و .... در واحد متوفيات ( عروجيان )جهت تسريع در خدمت رساني .

    ارائه مشاوره در فروش قبر و ديگر خدمات.

*     تغسيل و تکفين متوفي طبق موازين شرع مقدس اسلام .

*     انتقال متوفي به اقصي نقاط کشور.

*    تدفين متوفي در آرامستانهاي تحت مديريت ، با رعايت موازين شرع مقدس اسلام.

    نظارت مستمر و موثر بر عملکرد پيمانکاران حمل اجساد ، رفت وروب سطح سازمان ، ساخت وساز قبور ، اجراي  پروژه هاي عمراني وامثالــهـم.

*     برنامه ريزي ، بودجه ريزي و اجراي طرحهاي توسعه محور درراستاي به روز رساني خدمات و وظايف سازماني.

*     ارائه خدمات پيش فروش بصورت حضوري و غير حضوري( از طريق پيشخوان دولت ) به متقاضيان.

*      تعامل با تمام سازمانهايي ( داخل و خارج از شهرداري ) که از نظروظايف و خدمات با سازمان آرامستانها داراي اشتراکاتي ميباشند جهت روان سازي در خدمت رساني به همشهريان گرامي.

*     برقراري وحفظ ارتباط با مراکز ديني جهت استفاده از نظرات و فتاواي مربوط به امور متوفي .

*      برنامه ريزي در راستاي آموزش مستمر  کليه کارکنان و عملياتي کردن آن در راستاي رسيدن به سطوح بالاتر کيفي.

*      اجراي کامل طرح تکريم ارباب رجوع و نظارت بر حسن انجام آن در تمام سطوح سازماني.

*      اجراي طرح هاي مربوط به تکريم کارکنان و در نظر گرفتن نيازهاي مادي و به ويژه نيازهاي روحي آنها به عنوان سرمايه هاي انساني سازمان.

*      تعامل کامل با آرامستانهاي ساير  شهرها و تبادل تجربيات و دانش ، در حيطه وظايف سازماني.

*      تعامل کامل با اتحاديه آرامستانهاي کشور در راستاي ارتقاء روز افزون کيفيت خدمات و انجام وظايف محوله.