پیشنهادها

Please send us your suggestions.

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

7/2/2015

ساماندهي آرامستان بهشت صدر و فاز 1 بهشت حسيني

با توجه به شکايات مردمي ، وجود سد معبر و ايجاد مشکل در رفت و آمد زائرين گلدان هاي خشک و بي روح سفالي وپلاستيکي از سر مزار ها در آرامستان بهشت صدر و فاز يک بهشت حسيني جمع آوري و به خانواده هاي متوفي تحويل گرديد.

با توجه به شکايات مردمي ، وجود سد معبر و ايجاد مشکل در رفت و آمد زائرين گلدان هاي خشک و بي روح سفالي وپلاستيکي  از سر مزار ها در آرامستان بهشت صدر و فاز يک بهشت حسيني جمع آوري و به خانواده هاي متوفي تحويل گرديد.

غلامرضا ابراهمي مدير عامل سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين گفت : با توجه به اينکه مبلغ 7/000/000/000 ريال بابت کفسازي و محوطه سازي آرامستان بهشت صدر هزينه گرديده و در هر فضايي که امکان کاشت درخت بوده در نظر گرفته شد، ولي خانواده بازماندگان اقدام به نصب گلدان در بالاسرو کنار قبور نموده که همين امر باعث مشکل در عبور و مرورزائرين گرديده بود .

ابراهيمي افزود : در اين طرح ساماندهي تعداد340 عدد گلدان سفالي و پلاستيکي که 60 درصد آنها خشک و بدون گياه بعضا  شکسته و با ظاهري  نامناسب  بر سر مزار ها و به صورت نا منظم نصب گرديده بود جمع آوري شد .

وي خاطر نشان کرد : هدف از جمع آوري گلدان ها رسيدگي به شکايات مردمي ، ساماندهي ظاهر آرامستانها ، رفع سد معبر مي باشد .

ابراهيمي در پايان افزود : زائرين و خانواده هاي بازماندگان  مي توانند با مراجعه به واحد روابط عمومي گلدان هاي جمع آوري شده را تحويل بگيرند و کساني که درخواست ايجاد فضاي سبز را دارند ميتوانند با روابط عمومي هماهنگ نمايند و در صورت امکان ايجاد باغچه در محوطه مد نظر مساعدت لازم به عمل خواهد آمد .

با توجه به شکايات مردمي ، وجود سد معبر و ايجاد مشکل در رفت و آمد زائرين گلدان هاي خشک و بي روح سفالي وپلاستيکي از سر مزار ها در آرامستان بهشت صدر و فاز يک بهشت حسيني جمع آوري و به خانواده هاي متوفي تحويل گرديد.
غلامرضا ابراهمي مدير عامل سازمان آرامستانهاي شهرداري قزوين گفت : با توجه به اينکه مبلغ 7/000/000/000 ريال بابت کفسازي و محوطه سازي آرامستان بهشت صدر هزينه گرديده و در هر فضايي که امکان کاشت درخت بوده در نظر گرفته شد، ولي خانواده بازماندگان اقدام به نصب گلدان در بالاسرو کنار قبور نموده که همين امر باعث مشکل در عبور و مرورزائرين گرديده بود .
ابراهيمي افزود : در اين طرح ساماندهي تعداد340 عدد گلدان سفالي و پلاستيکي که 60 درصد آنها خشک و بدون گياه بعضا شکسته و با ظاهري نامناسب بر سر مزار ها و به صورت نا منظم نصب گرديده بود جمع آوري شد .
وي خاطر نشان کرد : هدف از جمع آوري گلدان ها رسيدگي به شکايات مردمي ، ساماندهي ظاهر آرامستانها ، رفع سد معبر مي باشد .
ابراهيمي در پايان افزود : زائرين و خانواده هاي بازماندگان مي توانند با مراجعه به واحد روابط عمومي گلدان هاي جمع آوري شده را تحويل بگيرند و کساني که درخواست ايجاد فضاي سبز را دارند ميتوانند با روابط عمومي هماهنگ نمايند و در صورت امکان ايجاد باغچه در محوطه مد نظر مساعدت لازم به عمل خواهد آمد .