دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

محصور سازی آرامستان باغ کوثر

محصور سازی آرامستان باغ کوثر

محصور سازی آرامستان باغ کوثر

 

   3669 متر طول

پی کنی محیط آرامستان و جاگذاری دیوارهای پیش ساخته بوسیله دوربین

 
 

تصاویر مرتبط