چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

قبرسازی و ساخت آرامگاه خانوادگی

قبرسازی و ساخت آرامگاه خانوادگی

تکمیل و ساخت 864 حفره قبر سه طبقه به همراه ساخت 8 دهنه آرامگاه خانوادگی در ضلع غربی آرامستان بهشت فاطمه (س)

تکمیل و ساخت 864 حفره قبر سه طبقه به همراه ساخت 8 دهنه آرامگاه خانوادگی در ضلع غربی آرامستان بهشت فاطمه (س)

تصاویر مرتبط