چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

طراحی و اجرای المان بر روی قبور شهدا

طراحی و اجرای المان بر روی قبور شهدا

بهسازی سنگ قبور شهداء مدفون در آرامستان بهشت فاطمه(س) و آرامستانهای سطح شهر

بهسازی سنگ قبور شهداء مدفون در آرامستان بهشت فاطمه(س) و آرامستانهای سطح شهر

تصاویر مرتبط