کاروانسراي آوج در شهر آوج قرار دارد و داراي طرح دو ايواني است شالوده کاروانسرا از سنگ هاي لاشه و قلوه بنا شده و روي آن آجر چيني شده است کاروانسرا از داخل داراي دو ايوان و بيست و چهار ايوانچه است و در پشت اکثر آنها حجره ها واقع شده اند و چهارتاي آنها به شتر خان کاروانسرا راه دارند شتر خان به صورت راهرويي طويل باپوشش طاق و تويزه است و زير هر طاق نماي آن سکويي جهت بار اندازي قرار دارد.