بزرگترين و زيباترين درياچه در منطقه قزوين، که به فاصله 75 کيلومتري شمال شرقي شهر قزوين قرار دارد. طول آن در طويل ترين قسمت 325 متر و عرض آن 275 متر و عمق آن از 1 تا 5/7 متر در نوسان است. آب درياچه از طريق چشمه هاي کف درياچه و نزولات آسماني تامين مي شود و غليان دايمي آن باعث صافي و زلالي آب درياچه شده است. از سرريز آب درياچه نيز رود کوچکي تشکيل مي شود مه آب آن مورد استفاده کشاورزان روستاهاي «کوشک» و «آيين» است. در تابستان اين درياچه محل ماهيگيري، آب تني و قايق سواري و در پائيز مامن پرندگان مهاجر مانند قو، غاز، مرغابي و در زمستان با توجه به برودت هوا و يخ زدن سطح آن قابل اسکي راني است.