اين مدرسه برحسب تزئينات و سبک معماري مي توان آن را به دوره قاجار منسوب نمود.ورودي بنا به شکل طاقنمايي آجر کاري و گچ بري شده و هشتي ورودي نيز عبارت از چهر طاقي گنبدواري است که به راهرويي راه پيدا مي کند که به حياط مربع شکل منتهي مي شود و چند اطاق در اضلاع مختلف آن قرار گرفته اند. زيباترين اتاقهاي اين مدرسه دو اطاق مستطيل شکل است که در اضلاع شمالي و غربي حياط قرار گرفته و در نماي بيروني داراي ارسي هاي بسيار زيبايي است که با نقوش اسليمي و هندسي تزئين شده اند،پوشش سقف اطاق قاب بندي و طاقچه‌ها با گچ بري رنگي ديده مي شود.