امامزاده حسين ابن علي ابن موسي الرضا فرزند دو ساله امام رضا مي باشند که در سال 201 ھ . ق در اثر بيماري در شهر قزوين دار فاني را وداع مي گويند و در گورستان جنوبي شهر قزوين به خاک سپرده شدند. به جزء ضريح نفيس چوبي آن که تاريخ 806 قمري را نشان مي دهد و از صنايع گره چيني مجوف مي باشد باقي آثار از بناهاي دوره صفوي و قاجار است.