سراي سعدالسلطنه به دستور سعدالسلطنه (متوفي1325 ه. ق )حاکم وقت قاجاريه قزوين ساخته شد ارزشمند ترين قسمت اين بنا چهار سوق آن است که از تقاطع قايم دو راسته ايجاد شده و بر فراز آن گنبدي بزرگ کاشيکاري شده اي قرار دارد چهار طرف گنبد را چهار نيم گنبد با رسمي بندي و نور گير فرا گرفته اند که فضا را بزرگتر نشان مي دهند سراي سعدالسلطنه با وسعتي نزديک به 2/6هکتار يکي از کامل ترين و بزرگ ترين سراهاي تجاري ايران است.