اين قله درشرق شترخان و درشمال شرقي روستاي گرمارود برفراز کوهي بلند که ديواره هاي صخره مزبور بطور عمودي بسوي دره هاي اطراف پايين مي رود واقع شده است. بلندترين نقطعه آن 2000 مترازسطح دريا ارتفاع دارد و بسيار خوفناک به نظر مي رسد. از ديوار قلعه هنوز قسمتي برپا است و دربالاي يکي از دو ديوار قلعه روزنه اي قرار دارد. از بناهاي آن چند اطاق وساختمان بزرگ هنوز باقي مانده است. روي هم رفته قلعه مزبور باتوجه به وضع طبيعي آن ازجمله قلاع مستحکم وتسخير ناپذيرمنطقه به شمار مي رود.