بناي بقعه به شکل مربع مستطيل است و پوشش گنبدي آن به وسيله چهار سه کنج بر روي نقشه مربع مستطيل سوار شده است اين بنا در نهايت سادگي شيوه عماري استواري دارد و از استحکام و زيبايي آجر کاري هاي دوره هاي سلجوقي بهره مند است اين آجر کاري ها در نماي ورودي و نيز در قسمت داخلي هشت وجهي زير گنبد به خوبي نمايان است در اين قسمت نگاره هايي به شکل صليب شکسته و تکه هاي کوچک گچبري مشاهده مي شود با توجه به سفالهايي که به هنگام حفاري نقشه اصلي بنا از اين مکان به دست آمده و نوع معماري و مصالح به کار رفته در آن مي توان اين بنا را متعلق به دوره سلجوقي دانست.