مسجد و مدرسه سردار توسط حسن خان و حسين خان سردار از امراي فتحعلي شاه قاجار در سال 1231 ه.ق ساخته شده. مدرسه داراي حياط مرکزي است و مسجد با سه فضاي گنبد دار و سر دري زيبا و کاشيکاري شده در ضلع جنوبي آن قرار دارد 

مدرسه دو طبقه بوده و در طبقه بالا دو حياط کوچک دارد و منظره ارتباط آن ها با حياط اصلي بسيار زيبا است.

 

اين بنا به لحاظ هنري از بناهاي برجسته دوران قاجاريه است و داراي تزيينات کاشي و گره بندي چوبي است.