اين غاردر4 کيلومتري روستاي سفيدآب و در دل کوه سفيد چشمه قرار دارد. ارتفاع تقريبي آن ازسطح دريا 2400 متر ازسطح دريا است که با مختصات 42/20/50 درجه طول شرقي و 42/34/36 درجه عرض شمالي برابري مي کند.اين غار به خاطر وجود آب بسيار، دهلزهاي عمودي فراوان- که فرود بعضي چاه رودهاي آن به عمق پنجاه متر مي رسد- استلاکتيت و استلاکميت هاي جوان و بافت گل کلمي درسطوح مختلف آن مورد توجه غارنوردان و توريست هاي ماجراجو است. زمين شناسان براساس سنگ هاي آهکي رسي مربوط به سازند روته سن غار سفيد آب رابين 250 تا 290 ميليون سال تخمين زده اند.