بناي امامزاده ولي بر روي صفه طبيعي سنگي نسبتا کوتاهي قرار دارد. ازاره بنا با قطعه سنگ هاي قهوه اي در دو رديف تا ارتفاع 1.10 متر ساخته شده و بقيه را با آجرهاي ساده بالا برده در سه ديواره بيروني آن طاقنماهايي به وجود آورده اند. بر روي مکعب مزبور گنبد بنا قرار گرفته که در قسمت پايين به صورت استوانه اي يا ارتفاع 2.30 متر است و پس از قطاربندي ساده اي که به کمک دو رج آجر ايجاد شده بخش اصلي گنبد شکل گرفته است. اين بنا از آثار دوره ايلخاني است و او را از احفاد امام موس کاظم (ع) مي دانند.